Koolitused

Oleme Töötukassa koolituskaardi partner!

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega (260 t )

Toimumise aeg  11.10- 10.01.2021
Maksumus         1725 eur
Toimumiskoht   Tallinn

Koolituse eesmärk–  õppija orienteerub erihoolekandeteenuste süsteemis ning lähtuvalt kliendi arengulistest, käitumuslikest ja/või psüühilistest eripäradest ja situatsiooni olemusest analüüsib, planeerib ja viib läbi vajalikke sekkumisviise ning kasutab olukorrale ja kliendi vajadustele sobivaid suhtlemistehnikaid.

Teemad:

 • Sotsiaalhoolekanne, erihoolekandeteenus, valdkonda reguleeriv seadusandlus. kogukonnateenus;
 • Tegevusjuhendaja kutsestandard, töövaldkonnad ja rollid, hoiakud ja vastutus, eetika hoolekandes;
 • Arengupsühholoogia alused ja arenguvaldkondade iseärasused psüühilise erivajadusega inimestel;
 • Meeskonnatöö alused, koostöö võrgustikus;
 • Psüühikahäired: dementsus, depressioon, ärevus, skisofreenia;
 • Pervasiivsed arenguhäired: autism, Aspergeri sündroom;
 • Vaimu- ja liitpuue tugiteenused;
 • Ergonoomika, abivahendid ja abitehnoloogiad
 • Suhtlemise alused ja eripärad suhtlemisel erivajadusega inimestega;
 • Klienditöö meetodid ja peamised töövõtted; kliendi toimetuleku toetamine;
 • Kliendi tegevusvõime hindamine, eesmärkide seadmine ja tegevusplaani koostamine/ dokumenteerimine, kohandamine;
 • Terviseseisundi jälgimine (elutähtsad näitajad) ja hügieeni tagamine;
 • Ravimiõpetuse alused;
 • Rühmatöömeetodid klienditöös;
 • Kriisipsühholoogia; probleemse käitumise analüüsimine ja juhtimine, toimetulek vägivaldse kliendiga;
 • Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus;
 • Teraapilised ja aktiviseerivad tegevused klienditöös;
 • Esmaabi
 • Tegevusjuhendaja professionaalne areng, juhendamine, motiveerimine ja õpetamine, eneseabi;
 • Praktikaeelne ja –järgne supervision, praktikadokumentatsioon.

Peakoolitajad
Kristel Pihl
Terje Bachmann
Erinevad külalislektorid

Hooldustöötaja ABC – abihooldustöötaja koolitus (100 tundi)

Toimumise aeg  13-19.09 auditoorne õpe,  20-24.09 praktika
Maksumus         790 eur
Toimumiskoht   Tallinn

Koolituse eesmärk – suunduda pärast õppe lõpetamist tööle hooldustöötajana, kasutades koolitusel omandatud hooldustöö põhimõtteid ning osates neid kasutada igapäevaselt hooldustoimingutes.

Teemad:

 • Suhtlemisoskused ja klienditeenindus;
 • Eakohased tegevused;
 • Arengupsühholoogia ja abivajadus erinevatel eluetappidel;
 • Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine;
 • Tervis ja enamlevinud terviseprobleemid;
 • Hooldusprotsess ja -toimingud;
 • Hooldus erinevate haiguste korral;
 • Ravimiõpetuse alused ja abistamine õendustoimingutel;
 • Hooldusabivahendid;
 • Hügieenitoimingud;
 • Toitumine ja toitained;
 • Gerontoloogia ja eakate hooldus;
 • Erivajadusega inimeste hooldus;
 • Ergonoomika ja hooldusvõtted
 • Surija hooldus

Peakoolitajad
Kristel Pihl
Terje Bachmann
Erinevad külalislektorid

Pakume ka järgnevaid tellimuskoolitusi

 

 • Tegevusjuhendaja asutuses
 • Töö dementsussündroomiga klientidega
 • Erivajadusega laste märkamine ja toetamine. Koolitus lasteaiaõpetajatele
 • Vaimne tervis töökohal. Koolitus asutustele
 • Tööergonoomika
 • Hooldustöö ergonoomika
 • Hooldustöötaja täiendkoolitus
  Koolitame hoolekandeasutustele töötajaid, tegevusjuhendajaid, lasteaiaõpetajaid, asutusi.

Võta ühendust